Politika jakosti a environmentální politika

Politika jakosti a environmetální politika firmy WETEST pneu spol. s r.o. se vztahuje jak k potřebám a očekáváním zákazníků tak i k potřebám firmy a jejich vlastníků a pracovníků. Všechny činnosti a výrobky firmy jsou posuzovány z hlediska plnění požadavků zákonných předpisů na ochranu životního a pracovního prostředí a jejich vlivu na životní prostředí.

Firma se řídí těmito zásadami:

 • Orientace na zákazníky

  Hlavním cílem je spokojenost zákazníků. Schopnost operativně řešit eventuální problémy zajistí předstih před konkurencí. To se dociluje pochopením úplného rozsahu zákaznických požadavků a očekávání ve vztahu k výrobku – to znamená nejen užitné hodnoty výrobku, ale také způsobu jeho dodávání, cenové relace, spolehlivosti a dalších vhodných charakteristik.
 • Schopnost dodávat

  Schopnost firmy Wetest pneu spol. s r.o. dodávat je třeba dosahovat aktivním a kreativním zlepšováním a optimalizací vnitropodnikových činností a procesů. Dále stanovením jasných vizí budoucnosti organizace při budování důvěry mezi zaměstnanci.
 • Udržování a rozšíření trhu

  Pozice firmy v oblasti studeného protektorování pneumatik musí být udržena a pokud možno i rozšířena.
 • Rychlá schopnost inovace

  Doba potřebná pro inovaci kolekce nabídky běhounových pásů musí být zkracována. Včasná tržní analýza,měření a sběr dat a informací s uvedením požadovaných profilů vede ke zkvalitnění nabídky výrobků.
 • Zásada procesního přístupu

  Vedení firmy definuje procesy pro dosažení požadovaných výsledků. Měřením vstupů a výstupů z procesu protektorování se dosahuje optimalizace těchto procesů. To se dosahuje plánováním jednotlivých kroků, činností,vybavení, potřeb výcviku, metod, materiálů a dalších zdrojů k dosažení požadovaných výsledků.
 • Zásada identifikování,pochopení a řízení systému vzájemně provázaných procesů pro daný cíl

  Pracovníci firmy jsou vedeni k pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci systému protektorování. Pomocí měření a vyhodnocování se dociluje kontinuálního zlepšování systému, při současném vytipování možných zdrojů problémů.
 • Snášenlivost se životním prostředím

  Ochrana a šetrnost k životnímu prostředí je strategickým cílem společnosti. Dodržování povinností vyplývající ze zákona je samozřejmostí. To konkrétně znamená že firma usiluje :
  • zajistit požadavek trvalého zlepšování a omezování negativních vlivů u všech činností, výrobků a služeb, při použití nejlepších dostupných a ekonomicky únosných technologií
  • o dokonalou, několikastupňovou vstupní kontrolu koster pneumatik, která maximálním způsobem zamezuje zpracování nekvalitní kostry a naopak, do výrobního procesu uvolňuje pouze kvalitní. V obou případech se tak pozitivně ovlivňuje ŽP společnosti tím, že dochází k významných úsporám surovin, energií a práce, potřebných pro výrobu a následnou likvidaci vyrobeného protektoru na nekvalitní kostře a naopak, kvalitní kostra se vyrobením protektoru zhodnotí, neboť by jinak mohla být nedokonalou vstupní kontrolou vyřazena z procesu a následně zbytečně likvidována (spálením, nebo uložením na skládkách). Navíc vyrobený protektor znamená úsporu surovin, energií a práce, která by se musela investovat do výroby kostry nové pneumatiky.
  • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů na základě prezentace dosažených výsledků
  • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a samosprávy tak, aby byly respektovány zásady státní a regionální environmentální politiky
  • maximálně využívat komplexní systém vzdělávání a motivování svých zaměstnanců
  • trvalým a důsledně prováděným rozborem snižovat spotřeby surovin a energetickou náročnost výroby
  • minimalizovat negativní dopad případných havárií
  • snižovat množství škodlivin vnášených do životního prostředí a výskyt nevyužitelných odpadů
 • Kvalita a spolehlivost

  Výkony firmy WETEST pneu spol. s r.o. mají být spolehlivé, jak pokud se jedná o výrobky tak i v servisu ( jednání se zákazníky). Wetest pneu spol s r.o. má být uznáván, jako spolehlivý partner od zpracování zakázek, přes dodací lhůty, schopnost poradenství, až po objektivní zpracování reklamací.
 • Orientace na spolupracovníky

  Pracovníky a pracovnice je třeba školit a dále vzdělávat a zainteresovat do cílů firmy. Cílem je vytvořit k firmě WETEST pneu spol. s r.o. důvěru. Změnami postojů a jednání vedoucích pracovníků se podporuje zájem, konstruktivní kritika, vlastní iniciativa a pocit odpovědnosti. Zaměstnanci jsou vhodně inspirováni a jejich přínosy firmě jsou oceňovány tak, aby se u nich dosahovalo uspokojování z vlastní práce a hrdosti být součástí firmy. Důraz je kladen na kontinuální doškolování a trénink zaměstnanců. Bezpečnost na pracovišti se stále zlepšuje.
 • Partnersko – dodavatelské vztahy

  Protože výkon společnosti WETEST pneu spol. s r.o. závisí podstatně na výkonu dodavatelů, rozumí se spolupráce na kvalitě a spolehlivosti jako splnění určitých požadavků. Cílem je s dodavateli všech důležitých surovin dosáhnout dlouhodobých a důvěryhodných vztahů.
  Ty jsou docilovány jasnou a otevřenou komunikací, společným formulováním a jasným porozuměním potřeb a očekávání zákazníků a sdílením informací a plánů do budoucna.
 • Prevence chyb

  Cílem vedení společnosti WETEST pneu spol. s r.o. je prevence, řešení neshod, trvalá péče o systém jakosti, zdokonalení procesů, činností a výrobků ve smyslu kontinuálního zlepšování činnosti firmy. To se dociluje periodickým přezkoumáváním efektivity a účinnosti všech procesů, výcvikem zaměstnanců a seznámením s metodami a nástroji kontinuálního zlepšování:
  • Plánuj – Dělej – Kontroluj – Zaváděj ( PDCA cyklus )
  • Řešení problému
  • Rekonstrukce procesů
  • Inovace proces

Hlavním cílem politiky jakosti a environmentální politiky je :

zabezpečení kvalitní služby, při dodržování zákonných předpisů na ochranu životního a pracovního prostředí.


Tím rozumíme:

 • předprodejní poradenství ( výběr vhodného dezénu )
 • dovoz a odvoz zboží ve vlastní režii
 • zajištění technického servisu za provozu
 • instalace vlastního programu pro sledování a vyhodnocování km proběhů pneumatik na vozidlech vozového parku zákazníka
 • zpracovávání pouze kvalitních koster, důkladně prověřených několikastupňovou vstupní kontrolou
 • zajištění dovozu kvalitních zahraničních koster za účelem doplnění zákazníkova parku
 • opravy pneu při jejich provozním poškození
 • zajištění likvidace nenaprotektorovaných pneu
 • elektronickou evidenci veškerých pneumatik a jejich nesmazatelné označení výrobním číslem a na požadavek zákazníka případně jiným symbolem, například logem.
 • plnit požadavky platných zákonů a nařízení k ochraně životního prostředí
 • zajišťovat prověřování environmentálních cílů a cílových hodnot interními audity, pravidelným přezkoumáním systému společnosti a obhajobami získaného certifikátu
 • poskytnout všem zaměstnancům společnosti, zájemcům, obyvatelům regionu a obchodním partnerům text politiky jakosti a environmentální politiky a informovat je o její realizaci a případných změnách.
 
 
 
Design © 2008 Media Creative s.r.o.