Politika kvality

Politika kvality politika firmy WETEST pneu spol. s r.o. se vztahuje jak k potřebám a očekáváním zákazníků tak i k potřebám firmy a jejich vlastníků a pracovníků. Všechny činnosti a výrobky firmy jsou posuzovány z hlediska plnění požadavků zákonných předpisů na ochranu životního a pracovního  prostředí a jejich vlivu na životní prostředí.

 

Hlavním cílem politiky kvality je :

zabezpečení kvalitní služby, při dodržování zákonných předpisů na ochranu životního a pracovního prostředí                 

 

Tím rozumíme :

·      předprodejní poradenství ( výběr vhodného dezénu )

·      dovoz a odvoz zboží ve vlastní režii

·      zajištění technického servisu za provozu

·      instalace vlastního programu pro sledování a vyhodnocování km proběhů pneumatik na vozidlech vozového parku zákazníka

·      zpracovávání pouze kvalitních koster, důkladně prověřených několikastupňovou vstupní kontrolou

·      zajištění dovozu kvalitních zahraničních koster za účelem doplnění zákazníkova parku

·      opravy pneu při jejich provozním poškození

·      zajištění likvidace nenaprotektorovaných pneu

·      elektronickou evidenci veškerých pneumatik a jejich nesmazatelné označení výrobním číslem a na požadavek zákazníka případně jiným symbolem, například logem.

·      plnit požadavky platných zákonů a nařízení k ochraně životního prostředí

·      zajišťovat prověřování environmentálních cílů a cílových hodnot interními audity, pravidelným přezkoumáním systému společnosti a obhajobami získaného certifikátu

·      poskytnout všem zaměstnancům společnosti, zájemcům, obyvatelům regionu a obchodním partnerům text politiky jakosti a environmentální politiky a informovat je o její realizaci a případných změnách.

 

Firma se řídí těmito zásadami :

·  Orientace na zákazníky 

Hlavním cílem je spokojenost zákazníků. Schopnost operativně řešit eventuální problémy zajistí předstih před konkurencí. To se dociluje pochopením úplného rozsahu zákaznických požadavků a očekávání ve vztahu k výrobku – to znamená nejen užitné hodnoty výrobku, ale také způsobu jeho dodávání, cenové relace, spolehlivosti a dalších vhodných charakteristik.

 

 · Schopnost dodávat

Schopnost firmy Wetest pneu spol. s r.o. dodávat je třeba dosahovat aktivním a kreativním zlepšováním a optimalizací vnitropodnikových činností a procesů. Dále stanovením jasných vizí budoucnosti organizace při budování důvěry mezi zaměstnanci.

 

· Udržování a rozšíření trhu

Pozice firmy v oblasti studeného protektorování pneumatik musí být udržena a pokud možno i rozšířena.

 

· Rychlá schopnost inovace

Doba potřebná pro inovaci kolekce nabídky běhounových pásů musí být zkracována. Včasná tržní analýza,měření a sběr dat a informací s uvedením požadovaných profilů vede ke zkvalitnění nabídky výrobků.

 

· Zásada procesního přístupu

Vedení firmy definuje procesy pro dosažení požadovaných výsledků. Měřením vstupů a výstupů  z procesu protektorování se dosahuje optimalizace těchto procesů. To se dosahuje plánováním jednotlivých kroků, činností,vybavení, potřeb výcviku, metod, materiálů a dalších zdrojů k dosažení požadovaných výsledků.

 

· Zásada identifikování,pochopení a řízení systému vzájemně

provázaných procesů pro daný cíl

Pracovníci firmy jsou vedeni k pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci systému protektorování. Pomocí měření a vyhodnocování  se dociluje kontinuálního zlepšování systému, při současném  vytipování možných zdrojů problémů.

· Snášenlivost se životním prostředím

Ochrana a šetrnost k životnímu prostředí je strategickým cílem společnosti. Dodržování povinností vyplývající ze zákona je samozřejmostí.

To konkrétně znamená že firma usiluje :

-          zajistit požadavek trvalého zlepšování a omezování negativních vlivů u všech

činností, výrobků a služeb, při použití nejlepších dostupných a ekonomicky

únosných technologií

-          o dokonalou, několikastupňovou vstupní kontrolu koster pneumatik, která

maximálním způsobem zamezuje zpracování nekvalitní kostry a naopak, do výrobního procesu uvolňuje pouze kvalitní. V obou případech se tak pozitivně ovlivňuje ŽP společnosti tím, že dochází k významných úsporám surovin, energií a práce, potřebných pro výrobu a následnou likvidaci vyrobeného protektoru na nekvalitní kostře a naopak, kvalitní kostra se vyrobením protektoru zhodnotí, neboť by jinak mohla být nedokonalou vstupní kontrolou vyřazena z procesu a následně zbytečně likvidována (spálením, nebo uložením na skládkách). Navíc vyrobený protektor znamená úsporu surovin, energií a práce, která by se musela investovat do výroby kostry nové pneumatiky.

-          prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých 

obchodních partnerů a dodavatelů na základě prezentace dosažených výsledků

-          spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a samosprávy tak, aby byly respektovány zásady státní a regionální environmentální politiky

-          maximálně využívat komplexní systém vzdělávání a motivování svých

zaměstnanců

-          trvalým a důsledně prováděným rozborem snižovat spotřeby surovin a

energetickou náročnost výroby

-          minimalizovat negativní dopad případných havárií

-          snižovat množství škodlivin vnášených do životního prostředí a výskyt

nevyužitelných odpadů

 

· Kvalita a spolehlivost

Výkony firmy WETEST pneu spol. s r.o. mají být spolehlivé, jak pokud se jedná o výrobky  tak i v servisu ( jednání se zákazníky). Wetest pneu spol s r.o. má být uznáván, jako spolehlivý partner od zpracování zakázek, přes dodací lhůty, schopnost poradenství, až po objektivní zpracování reklamací.

· Orientace na spolupracovníky

Pracovníky a pracovnice je třeba školit a dále vzdělávat a zainteresovat do cílů firmy. Cílem je vytvořit k firmě WETEST pneu spol. s r.o. důvěru. Změnami postojů a jednání vedoucích pracovníků se podporuje zájem, konstruktivní kritika, vlastní iniciativa a pocit odpovědnosti. Zaměstnanci jsou vhodně inspirováni a jejich přínosy firmě jsou oceňovány tak, aby se u nich dosahovalo uspokojování z vlastní práce a hrdosti být součástí firmy. Důraz je kladen na kontinuální doškolování a trénink zaměstnanců. Bezpečnost na pracovišti se stále zlepšuje.

· Partnersko – dodavatelské vztahy

Protože výkon společnosti WETEST pneu spol. s r.o. závisí podstatně na výkonu dodavatelů, rozumí se spolupráce na kvalitě a spolehlivosti jako splnění určitých požadavků. Cílem je s dodavateli všech důležitých surovin dosáhnout dlouhodobých a důvěryhodných vztahů.

Ty jsou docilovány jasnou a otevřenou komunikací, společným formulováním a jasným porozuměním potřeb a očekávání zákazníků a sdílením informací a plánů do budoucna.

· Prevence chyb

Cílem vedení společnosti WETEST pneu spol. s r.o. je prevence, řešení neshod, trvalá péče o systém jakosti, zdokonalení procesů, činností a výrobků ve smyslu kontinuálního zlepšování činnosti firmy. To se dociluje periodickým přezkoumáváním efektivity a účinnosti všech procesů, výcvikem zaměstnanců a seznámením s metodami a nástroji kontinuálního zlepšování :

   Plánuj – Dělej – Kontroluj – Zaváděj ( PDCA cyklus )

   Řešení problému

   Rekonstrukce procesů

   Inovace procesů

 
 
Design © 2008 Media Creative s.r.o.