Provozně dopravní řád

Při provozu silničních vozidel, pracovních pojízdných strojů, manipulačních zařízení a pohybu pěších, v areálu fy WETEST pneu spol. s r. o., je třeba dodržovat tyto zásady :

1. Vnitropodnikové komunikace:

  • dodržovat maximální rychlost 20 km/hod.
  • povrch komunikací udržovat v řádném stavu
  • vyhradit místa na parkování
  • zajistit a udržovat osvětlení komunikací, parkovišť, nakládacích a vykládacích prostorů

2. Provoz dopravních prostředků :

  • dodržovat zákazy a příkazy vjezdu nebo vstupu do objektů
  • přepravu speciálních nebo nebezpečných nákladů zajišťovat v souladu s předpisy BOZP
  • provoz cizích vozidel a pohyb osob v prostorách střediska je povolen pouze v doprovodu oprávněného pracovníka společnosti

3. Garážování a parkování vozidel :

  • garážování a parkování vozidel v areálu společnosti je povolenou pouze s vědomím ředitele společnosti

4. Kontroly, školení a přezkušování pracovníků :

  • periodické školení a přezkoušení pracovníků musí být provedeno min. 1x ročně
 
Zpracoval: L. Korbelář 2. 1. 2005
Schválil: Ing. Václav Šubrt 2. 1. 2005
Platnost: od 2. 1. 2005
 
 
 
Design © 2008 Media Creative s.r.o.